Čime se tretiraju akutni napadi HAE?

PRIMENA ADRENALINA, ANTIHISTAMINIKA I KORTIKOSTEROIDA NIJE DELOTVORNA U SLUČAJU HAE I MOŽE ŽIVOTNO UGROZITI PACIJENTA OBOLELOG OD HAE U AKUTNOM NAPADU!

Dosad je u svetu razvijeno pet efikasnih preparata za akutne napade HAE i većina odobrena za kućnu primenu. Svi preparati deluju na simptome već u prvih 30 minuta od primene. U pitanju su ili humani, odnosno rekombinantni koncentrat C1 inhibitora, ili antagonisti bradikininskih receptora, odnosno inhibitor kalikreina:

1. Berinert® (pdC1-INH), CSL Behring, Marburg, Nemačka, 20 IU/kg (IV) (ampula 500 IU)

2. Cinryze® (pdC1-INH), Shire, Leksington, SAD, 20 IU/kg (IV) (ampula 500 IU)

3. Ruconest® (rh C1-INH), Pharming Group NV, Lajden, Holandija, < 84 kg: 50 IU/kg (IV), > 84 kg: 4200 IU (IV) (ampula 2100 IU)

4. Firazyr® (antagonista bradikininskih receptora ikatibant), Shire, Leksington, SAD, 30 mg fiksna doza (SC)

5. Kalbitor® (inhibitor kalikreina) (samo u SAD), Dyax Corp, Burlington, SAD, 30 mg fiksna doza (SC)

Koliko lekova je potrebno?

1. Doziranje humanog C1 inhibitora (Berinert®, Cinryze®) radi tretiranja akutnog napada zavisi od kilaže pacijenta, a preporučena doza je 20 IU/kg. Ampula leka sadrži 500 IU, a svetska preporuka je sledeća:

● 1000 IU ukoliko je težina ≤50 kg (2 ampule)

● 1500 IU ukoliko je težina >50 kg i ≤75 kg (3 ampule)

● 2000 IU ukoliko je težina >75 kg i ≤100 kg (4 ampule)

● 2500 IU ukoliko je težina >100 kg (5 ampula)

2. Preporučena doza rekombinatnog C1 inhibitora (Ruconest®) za tretiranje akutnog napada jeste 50 IU/kg. Jedna ampula sadrži 2100 IU, tako da pacijenti koji teže ≤84 kg mogu da prime jednu dozu, a oni čija je kilaža >84 kg dve doze. Pacijentima je uglavnom jedna doza leka dovoljna, a sve zajedno ne bi trebalo da pređe 4200 IU u toku 24 sata.

3. Fiksna doza ikatibanta (Firazyr®), antagoniste bradikininskih receptora, iznosi 30 mg. U pitanju je rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu koji je kod Agencije za lekove i medicinska sredstva odobren za supkutanu samoprimenu. Većini pacijenata je uglavnom potrebna jedna doza da bi tretirali svoje simptome. Ukoliko je međutim, klinički odgovor nezadovoljavajući, nakon šest sati se može primeniti još jedna doza, pa nakon dodatnih šest sati, još jedna. Ne bi trebalo dati više od tri doze u toku 24 sata.

Deca i trudnice

Jedini lek koji je odobren za tretiranje akutnih napada kod dece i trudnica zasad je pdC1-INH (Berinert®). Učestalost akutnih napada HAE u trudnoći može se povećati.

Osnovne potrebe HAE pacijenata u Srbiji

Lekovi za HAE koriste se po potrebi. Što se lek ranije primeni, to brže dolazi do regresije otoka i manji je broj doza neophodnih za tretiranje akutnog napada. Zbog nepredvidive prirode bolesti i toka samog napada, od životnog je značaja da pacijenti u svakom trenutku imaju bar dve doze leka kod sebe. Važno je imati na raspolaganju bar dva različita preparata, od kojih bi jedan trebalo biti humani, odnosno rekombinantni C1 inhibitor.

Plan lečenja akutnih napada hereditarnog angioedema mora biti individualan i napravljen u dogovoru sa lekarom specijalistom. Kada je reč o broju napada na godišnjem nivou, on ne samo da varira od osobe do osobe već se menja i u toku životnog ciklusa. Isto se odnosi i na terapijski odgovor.

Svetska je preporuka da se tretiraju napadi koji mogu imati smrtni ishod (otok lica i disajnih organa), abdominalni napadi (otok gastrointestinalnog trakta) i drugi napadi koji dovode do toga da pacijenti izostaju u školi ili odsustvuju sa posla.

Prema evidenciji kojom raspolaže udruženje HAE Srbija, u našoj zemlji potvrđenu dijagnozu hereditarnog angioedema zasad ima 77 osoba, a bez dijagnoze živi još toliko. Od 77 pacijenata, desetoro су deca, a 13 mlade žene koje u bliskoj budućnosti planiraju trudnoću.

Napominjemo takođe da se C1 inhibitor primenjuje i kao kratkotrajna profilaksa pre planirane hirurške ili stomatološke intervencije i da HAE pacijenti odlažu odlazak stomatologu zbog opravdanog straha od gušenja.

Kada je reč o najmlađim pacijentima i trudnicama, podsećamo da je Berinert® još uvek jedini lek odobren za tretiranje akutnih napada ove populacije od strane EMA i FDA.

Izvor: Hereditary angioedema: Treatment of acute attacks, Marco Cicardi, MD, Bruce Zuraw, MD, http://www.uptodate.com/contents/hereditary-angioedema-treatment-of-acute-attacks, accessed: January 21 2017.